Auxgrow Terms & Conditions

תנאי Auxgrow & תנאים

התנאים וההגבלות המפורטים להלן ("התנאים") מסדירים אותך בעת שהייתך באתר זה ברשת העולמית ("האתר") ומחייבים אותך מבחינה משפטית. אם אינך מסכים לאף אחד מהתנאים המפורטים, אל תיגש או תשתמש בדרך אחרת באתר זה או בכל מידע הכלול באתר זה. השימוש שלך באתר ייחשב כהסכמתך לכל אחד מהתנאים המפורטים להלן

הגבלות שימוש כלליות

כל המידע, המסמכים, המוצרים והשירותים, הסימנים המסחריים, הלוגואים, הגרפיקה והתמונות ("החומרים") המסופקים באתר זה הינם זכויות יוצרים או סימנים מסחריים והם רכושה של Auxgrow. כל שימוש בלתי מורשה בכל חומר הכלול באתר עלול להפר את חוקי זכויות היוצרים, חוקי הסימנים המסחריים, דיני הפרטיות וחוקי התקשורת.

Auxgrow. מעניק לך את הזכות המוגבלת להציג את החומרים רק במחשב האישי שלך לשימושך האישי. אתה מסכים לא להשתמש בחומרים לכל מטרה אחרת ללא הסכמה מראש ובכתב של Auxgrow. ללא הגבלה, אתה מסכים לא לשכפל, להפיץ מחדש, למכור, לפרסם, לשדר או להפיץ כל מידע הכלול בחומרים לאף אחד, לרבות לאחרים באותה חברה או ארגון. אינך רשאי לפרסם תוכן מאתר זה לקבוצות חדשות, רשימות דואר או לוחות מודעות. אתה מאשר ומסכים כי, למעט כפי שמפורט כאן, אין לך זכות לשנות, לערוך, לשנות או לשפר כל אחד מהחומרים בכל דרך שהיא. רישיון מוגבל זה מסתיים באופן אוטומטי, ללא הודעה אליך, אם אתה מפר אחד מהתנאים הללו. עם הפסקת העבודה אתה מסכים להשמיד לאלתר כל חומר מודפס או הורדה.

אתה מסכים לא "למסגר" או "לשקף" כל חומר או תוכן של צד שלישי הכלולים באתר זה בכל שרת אחר או מכשיר מבוסס אינטרנט ללא אישור מתקדם בכתב של Auxgrow או מעניקי הרישיונות שלה, בהתאמה. אתר זה עשוי להיות מקושר לאתרים אחרים באינטרנט או באינטרנט שאינם בשליטת או מתוחזקים על ידי Auxgrow. קישורים כאלה אינם מהווים אישור על ידי Auxgrow. אתה מאשר ש-Auxgrow מספקת לך קישורים אלה רק מטעמי נוחות, אתה גם מסכים ש-Auxgrow אינה אחראית לתוכן של אתרים כאלה.

אזורים מסוימים באתר זה מוגבלים באמצעות סיסמה למשתמשים מורשים ("אזורים מוגבלים") אם אתה משתמש מורשה של האזורים המוגבלים, אתה מסכים שאתה אחראי לחלוטין לסודיות הסיסמה ופרטי החשבון שלך, ומסכים להודיע ​​ל-Auxgrow באופן מיידי אם הסיסמה שלך אבדה, נגנבה, נחשפה לצד שלישי לא מורשה, או עלולה להיפגע באופן אחר. אתה מסכים שאתה אחראי במלואו לכל פעילויות המתרחשות תחת חשבונך, לרבות כל עמלות שעלולות להיגרם תחת חשבונך המוגן באמצעות סיסמה, בין אם אתה האדם שמבצע פעילויות מסוג זה ובין אם לאו. אתה מסכים להודיע ​​מיד ל-Auxgrow על כל שימוש לא מורשה בחשבונך או על כל הפרת אבטחה אחרת הקשורה אליו הידועה לך.

אתה מאשר כי אתר זה עשוי לכלול אי דיוקים מסוימים או שגיאות דפוס שעלולות להשפיע על איכות החומרים והתוכן של צד שלישי. אתה מאשר שהחומרים או כל תוכן של צד שלישי לא אומתו או אומתו באופן עצמאי, כולם או חלקם על ידי Auxgrow, ומסכים ש-Auxgrow אינה מתחייבת לדיוק או לזמן של חומרים או תוכן של צד שלישי, ומסכים בנוסף לכך ל-Auxgrow אין כל אחריות למחדלים כלשהם בחומרים ובתוכן, בין אם מסופקים על-ידי Auxgrow או כל צד שלישי.

כתב ויתור כללי

השירותים והחומרים מיועדים רק ללקוחות של Auxgrow ומסופקים רק לנוחיותך. Auxgrow לא מעניקה לך רישיון או זכויות קניין לכל שירות וחומרים כאלה. Auxgrow אינה מתחייבת לדיוק, לשלמות או למהימנות של שירותים וחומרים ופריטים אחרים הכלולים בשרת זה או בכל שרת אחר. לפיכך, אינך רשאי להסתמך על שירותים וחומרים כלשהם הניתנים באתר זה אלא אם כן אנו מייעצים לך במפורש בכתב שאתה יכול... נא לא להסתמך או להשתמש בשירותים ובחומרים כדי לרכוש, למכור, לסחור או לבצע עסקות בניירות ערך כלשהם. . שים לב שהמידע המסופק במסמך זה אינו עומד בדרישות הגילוי של גופים רגולטוריים כפי שעשוי להידרש במדינות שונות, לרבות אך לא רק, רשות ניירות הערך של ארה"ב. נא לא לקבל החלטות השקעה כלשהן על סמך השירותים והחומרים הניתנים כאן.

השירות והחומרים מסופקים על ידי Auxgrow על בסיס כפי שהם, ו- Auxgrow מסירה במפורש כל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות ללא הגבלה אחריות של סחירות והתאמה למטרה מסוימת, ביחס לכל שירות או חומרים. המידע לגבי השקעות פרטיות וכל מידע הכלול באתר אינטרנט זה אינם מהווים הצעה של Auxgrow לאחד מניירות הערך שלה ואף אינם מהווים בקשה להצעה לרכישת ניירות ערך כלשהם. למרות שאתה יכול להוריד בחופשיות שירותים וחומרים מאתר זה ומאתרים קשורים, Auxgrow שומרת על כל זכויות הסימנים המסחריים וזכויות היוצרים על כל הטקסט והגרפיקה. אין לך זכות לשכפל אותם בכל דרך אחרת מלבד לשימושך האישי.

הגבלת אחריות

במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, Auxgrow לא תישא באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי שיטען דרכך בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מהצגה, העתקה או הורדה של מידע או חומר הכלול באתר זה. בשום מקרה Auxgrow לא תישא באחריות כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל נזק עקיף, יוצא דופן, מופתי, עונשי, מקרי או תוצאתי מיוחד (כולל אובדן נתונים, הכנסות, רווחים או יתרון כלכלי אחר) ככל שיהיו, בין אם בשל הפרה או בנזיקין גם אם Auxgrow הודיעה בעבר על האפשרות של נזק אפשרי שכזה.

חוקים מקומיים

Auxgrow שולטת ומפעילה אתר זה מהמטה שלה ברפובליקה העממית של סין. אם אתה משתמש באתר זה מחוץ לרפובליקה העממית של סין, אתה אחראי באופן מלא לעמידה בחוקים המקומיים החלים, לרבות אך לא רק חוקי הייצוא והיבוא של מדינות אחרות ביחס לחומרים ולתוכן של צד שלישי.

הפרה של תנאי אתר זה

אם תפר את תנאי אתר זה, Auxgrow שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השירות אליך ללא הודעה או הסבר נוסף, דרך הפעולה המועדפת על Auxgrow היא לייעץ לך על התנהגותך הבלתי הולמת ולייעץ לך על כל פעולה מתקנת. עם זאת, הפרות בוטה של ​​תנאים אלה כפי שנקבע על ידי Auxgrow לפי שיקול דעתה הבלעדי; יביא להפסקה מיידית של השירות.

אתה מסכים ש-Auxgrow ומעניקי הרישיונות שלה רשאים לבצע שיפורים ו/או שינויים בשירותים ובמחירים המתוארים באתר זה, אם יש כאלה, בכל עת ללא הודעה מוקדמת, וכן מסכים ש-Auxgrow יכולה לשנות תנאים אלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת על ידי עדכון זה. הַצָבָה. המשך השימוש שלך באתר לאחר ביצוע שינויים כאמור מהווה את הסכמתך לתנאים המתוקנים כאמור.

כל פעולה הקשורה לתנאים אלה תהיה כפופה לחוק קליפורניה ולחוק השליטה בארה"ב ללא קשר לבחירה או סתירות של הוראות חוק בכל תחום שיפוט. אתה מסכים לסמכות השיפוט של בתי המשפט הממוקמים במחוז סן פרנסיסקו, קליפורניה לפתרון כל המחלוקות הנובעות או הקשורות לתנאים אלה ו/או השימוש שלך באתר.

הכישלון של Auxgrow לאכוף כל זכות או הוראה בתנאים אלה לא יהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור אלא אם כן אושרה והסכימה Auxgrow בכתב. התנאים כוללים את כל ההסכם בינך לבין Auxgrow ומחליפים כל משא ומתן, דיונים או הסכמים קודמים או בו-זמניים, אם קיימים, בין הצדדים בנוגע לנושא הכלול במסמך זה. השימוש שלך באתר, לעומת זאת, כפוף להסתייגות הנוספים ולסייגים שעשויים להופיע ברחבי האתר.

סימני מסחר

"Auxgrow", "Auxgrow.com", "Bring Digital Technology to Every Grower" הם סימנים מסחריים של Auxgrow ברפובליקה העממית של סין ובמדינות/אזורים אחרים. שימוש לא מורשה או שכפול של סימנים אלו אסורים בהחלט על פי חוק.

גלול למעלה

Get Catalogue & Quote

אנא הפעל JavaScript בדפדפן שלך כדי למלא טופס זה.
** הפרטיות שלך תהיה מוגנת