Auxgrow Terms & Conditions

Villkor för Auxgrow & Betingelser

Villkoren som anges nedan ("villkoren") reglerar dig när du är på denna webbplats på World Wide Web ("webbplatsen") och är juridiskt bindande för dig. Om du inte godkänner något av de angivna villkoren ska du inte gå in på eller på annat sätt använda denna webbplats eller någon information som finns på denna webbplats. Din användning av webbplatsen ska anses vara ditt samtycke till vart och ett av villkoren som anges nedan

Allmänna användningsbegränsningar

All information, dokument, produkter och tjänster, varumärken, logotyper, grafik och bilder ("Material") som tillhandahålls på denna webbplats är upphovsrättsskyddade eller varumärkesskyddade och tillhör Auxgrow. All otillåten användning av material som finns på webbplatsen kan bryta mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar, integritetslagar och kommunikationslagar.

Auxgrow. ger dig den begränsade rätten att endast visa materialet på din persondator för ditt personliga bruk. Du samtycker till att inte använda materialet för något annat ändamål utan föregående skriftligt medgivande från Auxgrow. Utan begränsning samtycker du till att inte reproducera, vidaredistribuera, sälja, publicera, sända eller cirkulera någon information som finns i materialet till någon, inklusive andra i samma företag eller organisation. Du får inte lägga upp innehåll från denna webbplats till nyhetsgrupper, e-postlistor eller anslagstavlor. Du bekräftar och samtycker till att, förutom vad som anges häri, du inte har rätt att modifiera, redigera, ändra eller förbättra något av materialet på något sätt. Denna begränsade licens upphör automatiskt, utan meddelande till dig, om du bryter mot något av dessa villkor. Vid uppsägning samtycker du till att omedelbart förstöra allt utskrivet eller nedladdat material.

Du samtycker till att inte "rama in" eller "spegla" något material eller tredjepartsinnehåll som finns på denna webbplats på någon annan server eller internetbaserad enhet utan avancerad skriftlig tillåtelse från Auxgrow eller dess licensgivare. Denna webbplats kan vara länkad till andra webbplatser på World Wide Web eller Internet som inte är under kontroll av eller underhålls av en Auxgrow. Sådana länkar utgör inte ett stöd från Auxgrow. Du bekräftar att Auxgrow tillhandahåller dessa länkar till dig endast som en bekvämlighet, du samtycker vidare till att Auxgrow inte är ansvarig för innehållet på sådana webbplatser.

Vissa områden på denna webbplats är lösenordsbegränsade till behöriga användare ("Restricted Areas") Om du är en auktoriserad användare av de Restricted Areas, samtycker du till att du är helt ansvarig för sekretessen för ditt lösenord och kontoinformation, och samtycker till att meddela Auxgrow omedelbart om ditt lösenord försvinner, blir stulet, avslöjats för en obehörig tredje part eller på annat sätt kan ha äventyrats. Du samtycker till att du är helt ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt konto, inklusive eventuella avgifter som kan uppstå under ditt lösenordsskyddade konto oavsett om du är den person som utför sådana aktiviteter eller inte. Du samtycker till att omedelbart meddela Auxgrow om all obehörig användning av ditt konto eller något annat säkerhetsbrott i samband med detta som du känner till.

Du är medveten om att den här webbplatsen kan innehålla vissa felaktigheter eller typografiska fel som kan påverka kvaliteten på material och innehåll från tredje part. Du bekräftar att materialet eller något tredjepartsinnehåll inte har verifierats eller autentiserats oberoende av Auxgrow, helt eller delvis, och samtycker till att Auxgrow inte garanterar materialets korrekthet eller aktualitet eller tredjepartsinnehåll, och samtycker vidare till att Auxgrow har inget ansvar för eventuella utelämnanden i materialet och innehållet, oavsett om det tillhandahålls av Auxgrow eller någon tredje part.

Allmän ansvarsfriskrivning

Tjänster och material är endast avsedda för Auxgrows kunder och tillhandahålls endast för din bekvämlighet. Auxgrow ger dig ingen licens eller äganderätt till sådana tjänster och material. Auxgrow garanterar inte riktigheten, fullständigheten eller tillförlitligheten för tjänster och material och andra föremål som finns på denna server eller någon annan server. Därför ska du inte förlita dig på några tjänster och material som tillhandahålls på denna webbplats såvida vi inte uttryckligen meddelar dig skriftligen att du kan ... Vänligen lita inte på eller använd tjänsterna och materialen för att köpa, sälja, handla med eller handla med några värdepapper . Observera att informationen som tillhandahålls häri inte uppfyller kraven för offentliggörande av tillsynsorgan som kan krävas i olika länder, inklusive men inte begränsat till U.S. Securities Exchange Commission. Vänligen fatta inga investeringsbeslut baserat på tjänster och material som tillhandahålls här.

Tjänsten och materialet tillhandahålls av Auxgrow i befintligt skick, och Auxgrow avsäger sig uttryckligen alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive utan begränsning garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål, med avseende på alla tjänster eller material. Informationen om privata investeringar och all information som finns på denna webbplats utgör inte ett erbjudande från Auxgrow om några av dess värdepapper och utgör inte heller en begäran om ett erbjudande om att köpa några värdepapper. Även om du fritt kan ladda ner tjänster och material från denna och relaterade webbplatser, behåller Auxgrow all varumärkesrätt och upphovsrätt på all text och grafik. Du har ingen rätt att reproducera dem på något annat sätt än för ditt personliga bruk.

Ansvarsbegränsning

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska Auxgrow inte hållas ansvarigt gentemot dig eller tredje part som gör anspråk genom dig för eventuell skada som uppstått till följd av att du visar, kopierar eller laddar ner information eller material som finns på denna webbplats. Auxgrow ska under inga omständigheter vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för några indirekta, extraordinära, exemplariska, bestraffande, speciella oförutsedda skador eller följdskador (inklusive förlust av data, intäkter, vinster eller andra ekonomiska fördelar) oavsett om de uppstår, vare sig det är för intrång eller i skadestånd även om Auxgrow tidigare har informerat om möjligheten av sådan möjlig skada.

Lokala lagar

Auxgrow kontrollerar och driver denna webbplats från sitt huvudkontor i Folkrepubliken Kina. Om du använder den här webbplatsen utanför Folkrepubliken Kina är du helt ansvarig för efterlevnad av tillämpliga lokala lagar, inklusive men inte begränsat till export- och importlagar i andra länder i relation till material och tredjepartsinnehåll.

Brott mot villkoren för denna webbplats

Om du bryter mot villkoren för denna webbplats förbehåller Auxgrow sig rätten att avsluta tjänsten till dig utan ytterligare meddelande eller förklaring, Auxgrows föredragna handlingssätt är att informera dig om ditt olämpliga beteende och informera dig om eventuella korrigerande åtgärder. Uppenbara överträdelser av dessa villkor som fastställts av Auxgrow efter eget gottfinnande; kommer att resultera i omedelbar uppsägning av tjänsten.

Du samtycker till att Auxgrow och dess licensgivare kan göra förbättringar och/eller ändringar i de tjänster och priser som beskrivs på denna webbplats, om några, när som helst utan föregående meddelande, och samtycker vidare till att Auxgrow kan revidera dessa villkor när som helst utan föregående meddelande genom att uppdatera dessa inlägg. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att sådana ändringar har gjorts utgör ditt godkännande av sådana reviderade villkor.

Alla åtgärder relaterade till dessa villkor kommer att styras av Kaliforniens lag och kontrollerande amerikansk lag utan hänsyn till valet eller lagkonflikter i någon jurisdiktion. Du samtycker till jurisdiktionen för domstolarna i San Francisco County, Kalifornien för att lösa alla tvister som uppstår från eller relaterade till dessa villkor och/eller din användning av webbplatsen.

Auxgrows underlåtenhet att upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse såvida det inte har bekräftats och godkänts av Auxgrow skriftligen. Villkoren omfattar hela avtalet mellan dig och Auxgrow och ersätter alla tidigare eller samtidiga förhandlingar, diskussioner eller överenskommelser, om några, mellan parterna angående ämnet som häri. Din användning av webbplatsen är dock föremål för ytterligare friskrivningar och varningar som kan förekomma på webbplatsen.

Varumärken

"Auxgrow", "Auxgrow.com", "Bring Digital Technology to Every Grower" är varumärken som tillhör Auxgrow i Folkrepubliken Kina och andra länder/regioner. Otillåten användning eller kopiering av dessa märken är strängt förbjudet enligt lag.

Scrolla till toppen

Get Catalogue & Quote

Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att fylla i detta formulär.
** Din integritet kommer att skyddas