Auxgrow Terms & Conditions

Podmínky Auxgrow & Podmínky

Podmínky uvedené níže (dále jen „podmínky“) se řídí vaší návštěvou této stránky na World Wide Web (dále jen „stránky“) a jsou pro vás právně závazné. Pokud nesouhlasíte s některou z uvedených podmínek, nevstupujte ani jinak nepoužívejte tyto stránky ani žádné informace na nich obsažené. Vaše používání stránek bude považováno za váš souhlas s každou z podmínek uvedených níže

Obecná omezení použití

Veškeré informace, dokumenty, produkty a služby, ochranné známky, loga, grafika a obrázky („Materiály“) poskytované na této stránce jsou chráněny autorským právem nebo ochrannou známkou a jsou majetkem společnosti Auxgrow. Jakékoli neoprávněné použití jakéhokoli materiálu obsaženého na stránce může porušovat zákony o autorských právech, zákony o ochranných známkách, zákony o soukromí a komunikační zákony.

Auxgrow. vám uděluje omezené právo zobrazovat Materiály pouze na vašem osobním počítači pro vaši osobní potřebu. Souhlasíte s tím, že nebudete materiály používat k žádnému jinému účelu bez předchozího písemného souhlasu společnosti Auxgrow. Bez omezení souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, redistribuovat, prodávat, publikovat, vysílat ani rozšiřovat jakékoli informace obsažené v materiálech nikomu, včetně ostatních ve stejné společnosti nebo organizaci. Nesmíte zveřejňovat obsah z tohoto webu do diskusních skupin, e-mailových konferencí nebo vývěsek. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že s výjimkou případů uvedených v tomto dokumentu nemáte právo žádným způsobem upravovat, upravovat, pozměňovat nebo vylepšovat jakýkoli z materiálů. Pokud porušíte kteroukoli z těchto podmínek, tato omezená licence bude automaticky ukončena bez upozornění. Po ukončení souhlasíte s okamžitým zničením všech vytištěných nebo stažených materiálů.

Souhlasíte, že nebudete „rámovat“ nebo „zrcadlit“ žádné materiály nebo obsah třetích stran obsažený na této stránce na žádném jiném serveru nebo internetovém zařízení bez předchozího písemného povolení společnosti Auxgrow nebo jejích poskytovatelů licencí. Tato stránka může být propojena s jinými stránkami na World Wide Web nebo internetu, které nejsou pod kontrolou nebo spravovány Auxgrow. Takové odkazy nepředstavují podporu ze strany Auxgrow. Berete na vědomí, že Auxgrow vám poskytuje tyto odkazy pouze pro pohodlí, dále souhlasíte s tím, že Auxgrow nenese odpovědnost za obsah takových stránek.

Některé oblasti tohoto webu jsou heslem omezeny na oprávněné uživatele („omezené oblasti“) Pokud jste oprávněným uživatelem omezených oblastí, souhlasíte s tím, že jste plně odpovědní za důvěrnost svého hesla a informací o účtu, a souhlasíte s tím, že budete informovat Auxgrow okamžitě, pokud je vaše heslo ztraceno, odcizeno, prozrazeno neoprávněné třetí straně nebo mohlo být jinak vyzrazeno. Souhlasíte s tím, že jste plně odpovědní za jakékoli a všechny aktivity, ke kterým dojde pod vaším účtem, včetně jakýchkoli poplatků, které mohou vzniknout na vašem účtu chráněném heslem, ať už jste nebo nejste jednotlivec, který takové aktivity provádí. Souhlasíte s tím, že okamžitě informujete Auxgrow o jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu nebo o jakémkoli jiném narušení bezpečnosti v souvislosti s tím, o kterém je vám známo.

Berete na vědomí, že tato stránka může obsahovat určité nepřesnosti nebo typografické chyby, které mohou ovlivnit kvalitu materiálů a obsahu třetích stran. Berete na vědomí, že materiály nebo jakýkoli obsah třetích stran nebyly nezávisle ověřeny nebo ověřeny společností Auxgrow zcela nebo částečně, a souhlasíte s tím, že společnost Auxgrow nezaručuje přesnost nebo aktuálnost materiálů nebo obsahu třetích stran, a dále souhlasíte s tím, že Společnost Auxgrow nenese žádnou odpovědnost za jakékoli opomenutí v materiálech a obsahu, ať už jsou poskytovány společností Auxgrow nebo jakoukoli třetí stranou.

Obecné vyloučení odpovědnosti

Služby a materiály jsou určeny pouze pro zákazníky společnosti Auxgrow a jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí. Auxgrow vám neuděluje žádnou licenci ani vlastnická práva k žádným takovým Službám a Materiálům. Společnost Auxgrow nezaručuje přesnost, úplnost nebo spolehlivost služeb a materiálů a dalších položek obsažených na tomto serveru nebo jakémkoli jiném serveru. Proto se nesmíte spoléhat na žádné služby a materiály poskytované na této stránce, pokud vám výslovně písemně neporučíme, že můžete... Nespoléhejte se prosím na služby a materiály ani je nevyužívejte k nákupu, prodeji, obchodování nebo transakcím s jakýmikoli cennými papíry. . Upozorňujeme, že zde uvedené informace nesplňují požadavky na zveřejnění regulačních orgánů, které mohou být vyžadovány v různých zemích, včetně, ale nikoli výhradně, Komise pro burzu cenných papírů USA. Nedělejte prosím žádná investiční rozhodnutí na základě služeb a materiálů zde uvedených.

Služba a materiály jsou poskytovány společností Auxgrow tak, jak jsou, a společnost Auxgrow se výslovně zříká jakýchkoli záruk, výslovných nebo předpokládaných, včetně, bez omezení, záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel, s ohledem na jakoukoli službu nebo materiály. Informace týkající se Private Investment a jakékoli informace obsažené na této webové stránce nepředstavují nabídku společnosti Auxgrow jakýchkoli jejích cenných papírů ani nepředstavují žádost o nabídku ke koupi jakýchkoli cenných papírů. Přestože si můžete volně stahovat Služby a materiály z těchto a souvisejících stránek, Auxgrow si ponechává veškerá práva na ochranné známky a autorská práva na veškerý text a grafiku. Nemáte právo je reprodukovat jiným způsobem než pro svou osobní potřebu.

Omezení odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony nenese Auxgrow odpovědnost vůči vám nebo třetím stranám, které si prostřednictvím vás budou nárokovat jakoukoli škodu způsobenou v důsledku vašeho zobrazování, kopírování nebo stahování informací nebo materiálů obsažených na této stránce. Auxgrow nebude v žádném případě odpovědný vám ani žádné třetí straně za jakékoli nepřímé, mimořádné, exemplární, represivní, zvláštní náhodné nebo následné škody (včetně ztráty dat, příjmů, zisků nebo jiné ekonomické výhody), ať už z důvodu porušení nebo v případě deliktu, i když Auxgrow již dříve upozornil na možnost takové možné škody.

Místní zákony

Auxgrow řídí a provozuje tento web ze svého ústředí v Čínské lidové republice. Pokud používáte tento web mimo území Čínské lidové republiky, nesete plnou odpovědnost za dodržování příslušných místních zákonů, včetně, ale nejen, exportních a importních zákonů jiných zemí ve vztahu k materiálům a obsahu třetích stran.

Porušení podmínek tohoto webu

Pokud porušíte podmínky této stránky, Auxgrow si vyhrazuje právo ukončit vám službu bez dalšího upozornění nebo vysvětlení, Auxgrow preferovaným postupem je upozornit vás na vaše nevhodné chování a upozornit vás na jakékoli nápravné opatření. Nicméně, zjevné porušení těchto podmínek, jak stanoví společnost Auxgrow podle vlastního uvážení; bude mít za následek okamžité ukončení služby.

Souhlasíte s tím, že společnost Auxgrow a její poskytovatelé licencí mohou provádět vylepšení a/nebo změny služeb a cen popsaných na této stránce, pokud existují, kdykoli bez upozornění, a dále souhlasíte s tím, že společnost Auxgrow může tyto podmínky kdykoli bez upozornění revidovat aktualizací tohoto vysílání. Vaše další používání webu po provedení takových úprav představuje váš souhlas s takto upravenými podmínkami.

Jakákoli akce související s těmito Podmínkami se bude řídit kalifornským zákonem a rozhodným právem USA bez ohledu na volbu nebo konflikty právních ustanovení jakékoli jurisdikce. Souhlasíte s jurisdikcí soudů v okrese San Francisco v Kalifornii pro řešení všech sporů vyplývajících nebo souvisejících s těmito podmínkami a/nebo vaším používáním stránek.

Neschopnost společnosti Auxgrow vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení v těchto podmínkách nepředstavuje vzdání se takového práva nebo ustanovení, pokud to Auxgrow písemně nepotvrdí a neodsouhlasí. Podmínky zahrnují celou dohodu mezi vámi a Auxgrow a nahrazují všechna předchozí nebo současná jednání, diskuse nebo dohody, pokud existují, mezi stranami ohledně předmětu obsaženého v tomto dokumentu. Vaše používání těchto stránek však podléhá dalším prohlášením o vyloučení odpovědnosti a upozorněním, která se mohou na stránkách objevit.

ochranné známky

„Auxgrow“, „Auxgrow.com“, „Bring Digital Technology to Every Grower“ jsou ochranné známky společnosti Auxgrow v Čínské lidové republice a dalších zemích/oblastech. Neoprávněné použití nebo kopírování těchto značek je zákonem přísně zakázáno.

Přejděte na začátek

Get Catalogue & Quote

Pro vyplnění tohoto formuláře povolte JavaScript ve svém prohlížeči.
** Vaše soukromí bude chráněno