Záruční politika

1. Záruční doba

 • Všechny řady svítidel a květináčů Auxgrow přicházejí s pětiletou omezenou zárukou. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí produktu.
 • Na veškeré příslušenství a armatury produktů Auxgrow se vztahuje dvouletá omezená záruka. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí produktu.

Tato záruční politika se nevztahuje na žádné zakázkové produkty založené na našich standardních modelech. Záruční podmínky pro produkty na zakázku jsou předmětem objednávkové smlouvy.

2. Omezená záruka

Zde popsaná záruka se vztahuje pouze na produkty značky Auxgrow prodávané společností Auxgrow a autorizovanými prodejci. Auxgrow zaručuje, že každý produkt je bez vad materiálu a zpracování. Pokud produkt nefunguje v souladu s podmínkami této záruky, společnost Auxgrow vadný produkt bezplatně vymění v souladu s platnou záruční politikou a následujícími podmínkami omezené záruky.

3. Smluvní podmínky

 • Pokud je jakýkoli produkt, na který se vztahuje tato záruka, vrácen kupujícím v souladu se zásadami záruky a po kontrole společnost Auxgrow určí, že produkt nesplňuje požadavky této záruky, společnost Auxgrow podle svého výhradního uvážení opraví nebo vymění produkt nebo jeho část. vadného Produktu. pro přehlednost “opravu nebo výměnu Produktu nebo jeho vadné části” nezahrnuje žádné činnosti, náklady nebo výdaje spojené s demontáží nebo opětovnou instalací, včetně, ale nejen, mzdových nákladů nebo výdajů.
 • Pokud se společnost Auxgrow rozhodne produkt vyměnit, ale nemůže tak učinit, protože produkt byl ukončen nebo není dostupný, může společnost Auxgrow nahradit produkt srovnatelným produktem (který může mít drobné odchylky v designu a specifikacích produktu).
 • Žádný zástupce, distributor ani prodejce nemá oprávnění za žádných okolností měnit, upravovat nebo prodlužovat podmínky omezené záruky jménem společnosti Auxgrow.
 • Tato omezená záruka se vztahuje pouze na správné zapojení, instalaci a provoz produktu v rámci elektrických hodnot, provozního rozsahu a podmínek prostředí uvedených ve specifikacích, aplikační příručce nebo jakékoli jiné dokumentaci přiložené k produktu. Kupující musí Auxgrow písemně informovat, pokud je produkt shledán vadným nebo není v souladu se specifikacemi produktu.
 • Na produkty třetích stran prodávané společností Auxgrow se tato záruka nevztahuje, pokud to není výslovně uvedeno ve smlouvě.
  Tato záruka se nevztahuje na poškození nebo selhání způsobené jakoukoli vyšší mocí nebo jakýmkoli zneužitím, nesprávným použitím, abnormálním použitím nebo použitím v rozporu s jakýmikoli platnými normami, specifikacemi nebo pokyny k použití, včetně, ale bez omezení na ty, které jsou uvedeny v této příručce. nejnovější bezpečnostní, průmyslové a/nebo elektrické normy v příslušné oblasti.
  Tato záruka je neplatná, pokud byly na produktu provedeny jakékoli opravy nebo úpravy někým, kdo k tomu nebyl písemně oprávněn společností Auxgrow. Datum výroby produktu musí být čitelné a společnost Auxgrow si vyhrazuje právo učinit konečné rozhodnutí o platnosti případné záruční reklamace.
 • Na žádost společnosti Auxgrow se neshodné nebo vadné produkty stanou majetkem společnosti Auxgrow okamžitě po výměně.

4. Záruční nároky

Všechny uvedené záruční doby podléhají společnosti Auxgrow, která má dostatečné informace o vadném produktu k ověření neshody. Záruční nároky musí být společnosti Auxgrow nahlášeny do 30 dnů od zjištění s uvedením alespoň následujících informací (na vyžádání mohou být vyžadovány další informace).

 • Selhání produktu, vyžadováno mezinárodní získávání zdrojů, obrázky a video.
 • Datum instalace a datum faktury.
 • Podrobný popis problému a počet a procento poruch, kód data poruchy.
 • Aplikace, počet hodin hoření a spínací cykly.
 • Jakmile byla záruční reklamace potvrzena řešením vrácení a opravy. Kupující ponese náklady na dopravu za vrácení produktu k nám. Společnost Auxgrow uhradí náklady na odeslání opraveného produktu kupujícímu. Společnost Auxgrow může zákazníkovi účtovat vrácené produkty, u kterých nebylo zjištěno, že jsou vadné nebo nevyhovující, a náklady na dopravu, testování a manipulaci s nimi spojené.

5. Oznámení

 • Produkty musí být aplikovány a používány v souladu se specifikacemi produktu a aplikačními pokyny.
 • Kompenzací za mezinárodní nákupy je výměna nebo bezplatné díly pro všechny produkty s potvrzenými závadami.
 • Pouze v případě, že celkem 15 % nebo více jednotlivých světelných diod ve svítidle LED nevyzařuje světlo nebo pokud je jakákoli standardní povrchová úprava nebo povlak na výrobku popraskaný, odlupovaný, nadměrně vybledlý nebo vadně zkorodovaný po dobu trvání příslušné záruky. .
Přejděte na začátek

Get Catalogue & Quote

Pro vyplnění tohoto formuláře povolte JavaScript ve svém prohlížeči.
** Vaše soukromí bude chráněno