Auxgrow Terms & Conditions

Auxgrow-voorwaarden & Voorwaarden

De onderstaande voorwaarden (de "voorwaarden") zijn van toepassing op u terwijl u op deze site op het World Wide Web (de "site") bent en zijn juridisch bindend voor u. Als u niet akkoord gaat met een van de vermelde voorwaarden, mag u deze site of enige informatie op deze site niet bezoeken of anderszins gebruiken. Uw gebruik van de site wordt geacht in te stemmen met elk van de onderstaande voorwaarden

Algemene gebruiksbeperkingen

Alle informatie, documenten, producten en diensten, handelsmerken, logo's, afbeeldingen en afbeeldingen ("Materialen") die op deze site worden aangeboden, zijn auteursrechtelijk beschermd of handelsmerken en zijn eigendom van Auxgrow. Elk ongeoorloofd gebruik van enig materiaal op de site kan in strijd zijn met auteursrechtwetten, handelsmerkwetten, privacywetten en communicatiestatuten.

Extra groeien. verleent u het beperkte recht om de Materialen alleen op uw persoonlijke computer weer te geven voor persoonlijk gebruik. U stemt ermee in de materialen voor geen enkel ander doel te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Auxgrow. U stemt er zonder beperking mee in om geen informatie in het materiaal te reproduceren, opnieuw te verspreiden, te verkopen, te publiceren, uit te zenden of te verspreiden naar wie dan ook, inclusief anderen in hetzelfde bedrijf of dezelfde organisatie. U mag geen inhoud van deze site plaatsen in nieuwsgroepen, maillijsten of bulletinboards. U erkent en stemt ermee in dat, behalve zoals hierin uiteengezet, u niet het recht hebt om enig materiaal op welke manier dan ook te wijzigen, te bewerken, aan te passen of te verbeteren. Deze beperkte licentie wordt automatisch beëindigd, zonder kennisgeving aan u, als u een van deze voorwaarden schendt. Bij beëindiging stemt u ermee in om alle gedrukte of gedownloade materialen onmiddellijk te vernietigen.

U stemt ermee in om geen materiaal of inhoud van derden op deze site te "framen" of "spiegelen" op een andere server of op internet gebaseerd apparaat zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van respectievelijk Auxgrow of zijn licentiegevers. Deze site kan gekoppeld zijn aan andere sites op het World Wide Web of internet die niet onder controle staan ​​van of onderhouden worden door Auxgrow. Dergelijke links vormen geen goedkeuring door Auxgrow. U erkent dat Auxgrow u deze links alleen voor uw gemak verstrekt, u stemt er verder mee in dat Auxgrow niet verantwoordelijk is voor de inhoud van dergelijke sites.

Bepaalde delen van deze site zijn met een wachtwoord beperkt tot geautoriseerde gebruikers ("Beperkte gebieden") Als u een geautoriseerde gebruiker bent van de Beperkte gebieden, gaat u ermee akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en accountinformatie, en stemt u ermee in om Auxgrow op de hoogte te stellen onmiddellijk als uw wachtwoord is verloren, gestolen, bekendgemaakt aan een niet-geautoriseerde derde partij of op een andere manier is gecompromitteerd. U stemt ermee in dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden, inclusief eventuele kosten die kunnen worden gemaakt onder uw met een wachtwoord beveiligde account, ongeacht of u de persoon bent die dergelijke activiteiten onderneemt. U stemt ermee in om Auxgrow onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging in verband daarmee waarvan u op de hoogte bent.

U erkent dat deze site bepaalde onnauwkeurigheden of typografische fouten kan bevatten die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van materialen en inhoud van derden. U erkent dat het materiaal of enige inhoud van derden niet geheel of gedeeltelijk onafhankelijk is geverifieerd of geauthenticeerd door Auxgrow, en stemt ermee in dat Auxgrow de nauwkeurigheid of tijdigheid van materialen of de inhoud van derden niet garandeert, en stemt er verder mee in dat Auxgrow is niet aansprakelijk voor weglatingen in de materialen en inhoud, ongeacht of deze door Auxgrow of een derde partij zijn verstrekt.

Algemene disclaimer

Diensten en materialen zijn alleen bedoeld voor klanten van Auxgrow en worden alleen voor uw gemak verstrekt. Auxgrow verleent u geen licentie of eigendomsrechten op dergelijke Diensten en Materialen. Auxgrow geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van Diensten en Materialen en andere items op deze server of enige andere server. Daarom mag u niet vertrouwen op de Diensten en Materialen die op deze site worden aangeboden, tenzij we u uitdrukkelijk schriftelijk adviseren dat u... Gelieve niet te vertrouwen op de Diensten en Materialen en deze niet te gebruiken voor het kopen, verkopen, verhandelen of verhandelen van effecten . Houd er rekening mee dat de hierin verstrekte informatie niet voldoet aan de openbaarmakingsvereisten van regelgevende instanties, zoals vereist in verschillende landen, inclusief maar niet beperkt tot de Amerikaanse Securities Exchange Commission. Gelieve geen investeringsbeslissingen te nemen op basis van de hierin verstrekte Diensten en Materialen.

De service en materialen worden geleverd door Auxgrow op een as is-basis, en Auxgrow wijst uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot elke service of materialen. De informatie over privé-investeringen en alle informatie op deze website vormen geen aanbod door Auxgrow van een van haar effecten, noch vormt het een verzoek om een ​​aanbod om effecten te kopen. Hoewel u vrijelijk diensten en materialen van deze en gerelateerde sites kunt downloaden, behoudt Auxgrow alle handelsmerkrechten en auteursrechten op alle tekst en afbeeldingen. U hebt niet het recht om ze op enige andere manier te reproduceren dan voor persoonlijk gebruik.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is Auxgrow niet aansprakelijk jegens u of derden die via u claimen voor enige schade die is geleden als gevolg van het door u weergeven, kopiëren of downloaden van informatie of materiaal op deze site. Auxgrow is in geen geval aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige indirecte, buitengewone, voorbeeldige, bestraffende, speciale incidentele of gevolgschade (inclusief verlies van gegevens, inkomsten, winst of ander economisch voordeel), hoe dan ook ontstaan, hetzij voor schending of onrechtmatige daad, zelfs als Auxgrow eerder heeft geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke mogelijke schade.

Lokale wetten

Auxgrow beheert en exploiteert deze site vanuit het hoofdkantoor in de Volksrepubliek China. Als u deze site van buiten de Volksrepubliek China gebruikt, bent u volledig verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetten, inclusief maar niet beperkt tot de export- en importwetten van andere landen met betrekking tot het materiaal en de inhoud van derden.

Schending van de voorwaarden van deze site

Als u de voorwaarden van deze site schendt, behoudt Auxgrow zich het recht voor om de service aan u te beëindigen zonder verdere kennisgeving of uitleg. De voorkeursmanier van Auxgrow is om u op de hoogte te stellen van uw ongepast gedrag en u op de hoogte te stellen van eventuele corrigerende maatregelen. Echter, flagrante schendingen van deze Voorwaarden zoals bepaald door Auxgrow naar eigen goeddunken; zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van de dienst.

U stemt ermee in dat Auxgrow en zijn licentiegevers op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen kunnen aanbrengen in de diensten en prijzen die op deze site worden beschreven, en stemt er verder mee in dat Auxgrow deze Voorwaarden op elk moment zonder kennisgeving kan herzien door deze bij te werken posten. Als u de site blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen zijn aangebracht, betekent dit dat u akkoord gaat met dergelijke herziene voorwaarden.

Elke actie met betrekking tot deze Voorwaarden wordt beheerst door de wet van Californië en de heersende Amerikaanse wet, zonder rekening te houden met de keuze of conflicten van wetsbepalingen van enig rechtsgebied. U gaat akkoord met de jurisdictie van de rechtbanken in San Francisco County, Californië voor de beslechting van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden en/of uw gebruik van de site.

Het falen van Auxgrow om enig recht of bepaling in deze Voorwaarden af ​​te dwingen, betekent niet dat Auxgrow afstand doet van een dergelijk recht of bepaling, tenzij Auxgrow dit schriftelijk erkent en ermee instemt. De Voorwaarden omvatten de volledige overeenkomst tussen u en Auxgrow en vervangen alle eerdere of gelijktijdige onderhandelingen, discussies of overeenkomsten, indien van toepassing, tussen de partijen met betrekking tot het hierin opgenomen onderwerp. Uw gebruik van de site is echter onderhevig aan de aanvullende disclaimers en waarschuwingen die op de hele site kunnen verschijnen.

Handelsmerken

"Auxgrow", "Auxgrow.com", "Bring Digital Technology to Every Grower" zijn handelsmerken van Auxgrow in de Volksrepubliek China en andere landen/regio's. Ongeoorloofd gebruik of duplicatie van deze merken is ten strengste bij wet verboden.

Scroll naar boven

Get Catalogue & Quote

Schakel JavaScript in uw browser in om dit formulier in te vullen.
** Uw privacy wordt beschermd